vorige

1 januari 1841 - deel c


forward
Dagboek scan

vrijdag 1 januari 1841 - deel c

IkAbraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)
Schrijver van het dagboek, en stamvader van de familie Rutgers van der Loeff.
pictureGeboren: maandag 2 mei 1808 te Spaarndam, Noord-Holland
Overleden: maandag 13 juli 1885 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Slochteren (vanaf 1832), Nederlands Hervormd predikant te Noordbroek (vanaf 1836), Nederlands Hervormd predikant te Zutphen (vanaf 1844), Nederlands Hervormd predikant te Leiden (vanaf 1847 tot 1872), Met emeritaat (1872)
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenote: Romelia van der Tuuk (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
mag dan dit jaar weder intreden. Reeds zoo dikwerf heb ik in vorige jaren gemeend, dat ik op het toppunt van geluk stond en God heeft mij toch altijd weder hooger doen klimmen, zoodat ik op het denkbeeld kom, dat wij nooit van topp[untxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en
van geluk kunnen spreken. Trouwens wij zouden dan eenige grenze aan Gods goedertierenheid moeten stellen. En daarenboven blijft er ook altijd nog veel te wenschen over. Ik b.v. schoon omringd door eene lieve, gezonde vrouwRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
en drie bloeyende kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
en daarbij geplaatst in een werkkring waarin ik mij thuis, in eene gemeente waarin ik mij wel gevoel, zou toch altijd nog zeer begeerig blijven naar meer dankbaarheid en ijver voor mij zelve en vooral ook naar meer zigtbare vruchten van mijn werk in de gemeente. Doch laat ik naar de eersten streven en het laatste langmoedigWoord voor woordenlijst
Langmoedig
Langmoedig = lankmoedig: toegevend, veel kunnende verdragen.
verbeiden en toch voor alle dingen steeds bedenken dat het waarachtige geluk niet bestaat in hetgeen voor oogen is. Zoo wij maar bij God zijn en Hij bij ons, staan wij altijd hoog al zou de wereld ons beklagen.
Ik preekte hedenmorgen met opgewektheid over de woorden: Hij heeft gezegd: Ik zal U niet begeren noch verlaten ! Na de kerk had ik het gewone bezoek van den KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
en vervolgens rust, die mij na zooveel drukte regt aangenaam was en mede door het bezoeken van eenige buren genoten werd.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 001,002