Opera Omnia


 

Dr. A Rutgers van der Loeff


Verzameld door zijn zoon Wijnand


OmslagfotoWerken en Geschriften

van

A Rutgers van der Loeff

Overleden te Leiden 13 Juli 1885/ s ochtends ten 6 uren.


Geboren te Spaarndam den 2n Mei 1808
Doctor in de Theologie honaris causa door de Groningsche Universiteit den 24 Mei 1850.
Kandidaat in Friesland 6 mei 1830
Gehuwd 2 februari 1835 met Romelia van der Tuuk van Veendam (geboren 13 April 1813, overleden 11 April 1886)
Ridder van het Metalen Kruis 22 Juni 1832
Ridder van de Militaire Willemsorde 4e Kl 12 Oct. 1831
Ridder van de Nederlandsche Leeuw 5 Oct. 1859
Commandeur van de Eikenkroon 24 Juli 1865
Successievelijk predikant te Slochteren ( 2 Sept. 1832)
Te Noordbroek (4 Sept. 1836) te Zutphen (6 Oct. 1844)
Te Leiden van 9 Mei 1847 – 29 Sept. 1872

Inhoudsopgave
IVerhandelingen en Recensiën in het tijdschrift Waarheid in Liefde
IIGedrukte Verhandelingen, Preeken, Toespraken.
IIIGrootere en kleinere boekwerken
IVLeidsche vraagboekjes en onderwijsboekjes
VPhilantropische Inrichtingen
VISpiritisme
VIIVaria (in Manuscripten)
VIIIFlankeurscompagnie der Groninger en Franeker Studenten
IXCourantartikelen
XStukken betreffende de Beroeping te Leiden tot 20 Aril 1847
 
IVerhandelingen en Recensiën in het tijdschrift Waarheid in Liefde
Mede Redacteur van 1839-1845
 1Jaargang 1838 Bladz. 381-411 Recensie:
Groneman verhandeling over Wiklef;
Van der Horst verhandeling over Huss
 21839 Bladz. 87-132 Verhandeling over de bedoeling kracht en uitwerking der door Mozes ingestelde offers, volgens den Schrijver van den brief aan de Hebreën.
 31839 Bladz. 229-288 Over het verschil tusschen de Mozaische offerande en het offer door Jezus gebragt, volgens den Schrijver van den brief van de Hebreën.
 41840 Bladz. 189-201. Iets over Thomas à Kempis naar aanleiding der dissertatie van J.G.L. Scholtz.
 51840 bladz. 245-284 Eene ontwikkeling van Jezus’ gezegde Johannes V: 17a "Mijn Vader werkte tot nu toe".
 61840 (rubriek Overzicht van de Godgeleerde Letterkunde in Nederland) bladz. 618.
Recensie Overdorp Profetiën der O[ude].T[estament]. Bijzonder de Messiaansche.
 71841 Bladz. 7-47 De strijd der Verlosten volgens Paulus
 81841 Bladz. 275-313 Ontwikkeling van den invloed van Jezus’ verheerlijking op de komst der Heiligen Geestes. (naar aanleiding van johannes VII: 37-39)
 91842 Bladz. 126-140 God de Heilige Vader. Gedachten over Johannes XVII: 11b
 101843 Bladz. 123-173 Verhandeling over de Kerkelijke Overlevering door JH Stufken, Theo. Dr. Predikant te Haaften.
 111843 Bladz. 277-345 Verhandeling over de: Verzoening der Zonden door Jezus Christus (Gerecenseerd in 1844 door L.G. James, Pasteur de l’Eglise Wallone te Breda, in eene Dissertation sur l’oeuvre de la Redemption. Zie “Waarheid in Liefde”van 1845 Bladz. 861)
 121843 Bladz. 465-516 Gods Heiligheid betoont door de Openbaring en Veroordeling van der menschen zonden in het lijden en sterven van Jezus Christus.
 131844 Bladz. 177-201 Gedachten van C F G Stockhardt (afzonderlijk overgedrukt)
Over Christelijk leven, godgeleerdheid, predik- en herdersambt en vriendschap.
 141844 Bladz. 283-306 In welken zin wordt in het N.Verbond van een plaats bekledend lijden en sterven van Christus gesproken?
 151844 Bladz. 673 Recensie van G. Funke
 161846 Bladz. 279-29 De gekruisigde Christus beschouwd als voorbeeld voor de Evangelie dienaar, naar aanleiding van II Cor[inthiers]. XIII: 4
 
IIGedrukte Verhandelingen, Preeken, Toespraken.
Behalve onderscheidende bijdragen in de "Christelijke Huisvriend" het "Bijbelsch Dagschrift" het "Christelijk Album" (?), de "Evangelie Spiegel".
 1oDe Zaligheid der Vredestichters volgens Mattheus V: 9, afgedrukt in No.8 der Leerredenen ter bevordering van Evangelische kennis en Christelijk leven Augustus 1847
 2oSchuldvergiffenis in het Koninkrijk der Hemelen naar Mattheus XVIII: 21-35 23 Juli 1850
 3oDe Liefde omvat alle dingen, naar Johannes XIV: 25-27 (Christelijk Album?)
 4oChristelijke volharding, de Weg tot hooger Zelfbehoud, naar Lukas XXI: 19. De eerste van een vijftal Leerredenen ter voordeele van de Ev. Luth. Gemeente te Doetinchem 1852 (zie W[aarheid] in L[iefde] 1853 bl. 853)
 5oDe Wederkeerige Opvoeding. Een woord voor ouders en kinderen. Oorspronkelijk twee voorlezingen in de Departements Verg.[adering] der M[aatschappij] tot Nut van ’t A[lgemeen]. In 1852 de Evangelie Spiegel geplaatst. In 1853 afzonderlijk uitgegeven.
 6oStandvastige ijver in het Werk des Heeren naar I Cor[inthiërs] XV: 38. Ter nagedachtenis van den Hoogleraar J.F. van Oordt. Nr 4 der Evangelische Preeken ter voordeele van het algemeen Weduwenfonds van Predikanten der Ned. Herv. Kerk: 1853.
 7oOnderzoek naar het begrip: Vergeving van Zonden. In de Godgeleerde bijdragen van 1856.
 8oLeerrede van De Christelijke Hoop des Wederziens na Den Dood. Naar Johannes XX:16. No10 der Evangelische Preeken ten voordeele van het Alg. weduwen fonds van Pred. Der Ned. Hervormde Kerk. 1850
 9oHet Evangelie der Zaligheid in de geschiedenis van Zacheus, naar Lukas XIX: 1-10. Nr 8 der Leerredenen ter bevordering van Evangelische Kennis en Christelijk leven 1859.
 10oHulde aan de nagedachtenis van W. van Wetering. Laatstelijk predikant te Leiden. Met portret. 1859.
 11oNog iets over Mattheus XXVII: 46 en Markus V: 34. In de Godgeleerde Bijdragen van 1859.
 12oHet Zwaard en de Godsdienst naar Rom.[einen] XIII: 4b. Godsdienstige toespraak in het kamp te Milligen op 15 Sept. 1861.
 13oMilitaire Monumenten en Godsdienstige Nationale Krijgsleuzen.
Een woord tot den Ned. Soldaat. Tweetal toespraken in het Kamp te Milligen.
De eerste naar I Sam.[uel]: 12 , 4 Sept. 1864.
De tweede naar Richteren VII: 20. 25 Aug. 1872.
 14oDeVerlossing van de Vrees des Doods door den dood van Jezus Christus naar Hebr.[eën] II: 14a en 15. De getuigenis van Christus Evangel. Preeken van vele Leeraren onder redactie van A. van Toorenenbergen. No 3a. 1862.
 15oJezus en Gethsémané (volgens den schrijver aan de Hebreën). Lijdensstudie.
 16oPinksterfeest. De Heilige geest en het Oordeel. Nieuw en Oud. Christ. Album.
 17oDe Offeranden in den Bijbel.
 18oFeestrede in de Pieterskerk op 27 Juni 1865, voor Z.M. den Koning en H.M.K.K.H.M den Prins van Oranje en de Prinsen der Nederl., de Ridders der Mil. Willemsorde en de Oud-Krijgers van de jaren 1813-1815. (Met eenige recensies) Leiden J. Couvin, D. Naathoven, van Goor 1865 4e druk.
 19oToespraak bij de Installatie van het Kiescollege der Nederl. Herv. Gem. te Leiden. 26 Mei 1868.
 20oDe Vorming van een Nederlandschen Matrozenstand. Vragen des Tijds. 1 Juli 1878.
 NoEvangeliedienst en Zwakheid en Kracht.
 NoBezit Uwe zielen in Lijdzaamheid Kindermans Bundel?
 NoHerders te Bethlehem. Kerstmisstudie. Nieuw en Oud?
 NoTegen Philaletus, twee brochures, Theologische bijdragen.
 
IIIGrootere en kleinere boekwerken
 1oAdres aan de Algem. Synode van de Nederl. Herv. Kerk ter zake van een adres in 1842 der Zeven Haagsche Heeren aan dezelfde Synode. Groningen 1842. Laatste adres getiteld: Over de formulieren de Academische Opleiding der Predikanten, het Onderwijs en het Kerkbestuur door D. van Hogendorp, B.N.W. Gevers, A. Kapedose, G. Groen van Prinsterer, P J Elout, J.A. Slingendonck, en J.M van der Kemp. Verder hoort hierbij: aan de Herv. Gemeenten in Nederland. Leiden 1843 (Zie Waarheid in Liefde 1843 Bl 888)
 2oAntwoord aan den Heer P.J. Elout op Z & G brief aan A. Rutgers van der Loeff over het adres van Dezen. Groningen 1842. ( Zie “W[aarheid] in L[iefde]” 1843 Bl 895). [Leiden 1842 (?)]
 3oGodsdienstige Oefeningen Eerste druk Zutphen 1847, 2e druk 1849 (Zie “W in L” 1848 Bl. 884)
 4oDe Bekeering van Saulus 1851
 5oBijbelsch Catechisatieboek voor huiselijk gebruik. 1e druk Leiden 1852, 5e druk 1880.
Volksuitgaven en Uitgaven met platen. (Zie “Waarheid in Liefde”1853 Bl 840, 1858 bl 707).
 6oLavater’s gedachten over Jezus Christus. Vrij vertaald door A. R.v/d Loeff 1853 (Zie W in L 1854 Bl 921)
 7oBijdragen tot de Kennis van Onzen Heer J.C.
1e druk 1D 1848  2D 1851
2e druk 1856
(Zie W in L 1849 Bl 927 en Godgel. Bijdragen 1849 3e stuk Bl. 382)
 8oBijbelsch Lees- en Leerboekje voor jonge Kinderen 1e druk 1857, 2e druk in
 9oHandleiding bij het Catechisatie Onderwijs
 • 1e stukje Oude testament 1e stuk 1858 (zie W in L 1859 Bl. 743)
 • 2e stukje Nieuwe testament en Kerk Geschiedenis. 1e druk 1859 9zie W in L 1860 Bl.770)
 • 3e stukje Christel. Geloofsleer 1e druk 1860, 2e druk 1871. (zie W in L 1861, Bl 729)
 • 4e stukje Christ. Zedeleer
 10oTafereelen uit de Geschiedenis der Chtirstel. Kerk met 4 gekleurde platen. Een Leer, Lees en Prentenboek voor de Jeugd, door G. v. Sandwijk. Opnieuw bewerkt door Ds A. v/d L.
 11oBeknopt Onderwijs in de Christel. Waarheid. Zutfen 1850 (Zie "W en L" 1851 Bl. 832)
 12oDe Bijbel voor Kinderen (Bijbeltekst van het Catechisatieboek van Ds A. v/d L. Met Staalgravuren. Leiden D. Nooth. v. Goor.
 13oPrachtbijbel (Bewerkt met en voornamelijk door Prof. Kuenen zie W in L 1853 Bl 578 en 1857 Bl 549)
 
IV 
 ILeidsche vraagboekjes, opgesteld door Leidsche Predikanten (Geb.’s v/d Hoek, Leiden)
   AChristelijk Onderwijsboekje ten gebruike bij Catechisatiën, voor min- en meer gevorderde Leerlingen, 1e stukje: De Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis 1e druk in    , 2e druk 1854, 17e druk in 1877 (zie Rec[ensie]. Van Hengel Kerkel[ijke]. Crt [courant]1858 No9)
   BChristelijk Onderwijsboekje enz (als boven), 2e stukje De Christelijke Geloofs- en Zedeleer.
1e druk in    , 3e druk in 1857, 10e druk in 1877. (zie "W en L" 1855 Bl 787)
   CBijbelsch Vraagboekje voor Eerstbeginnenden.
Uitreksel uit A. 1e druk in 1854, 13e druk 1877
   DVraagboekje voor de Christelijke Geloofs en Zedeleer voor Eenvoudigen.
Uitreksel uit B 1e druk in 1855, 4e druk in 1877.
   EHet verkorte Leidsche Vraagboekje vooral te gebruiken op Winter Cathechisatiën. 1e druk 1857? 10e druk 1877
   FHet Leidsche Onderwijsboekje voor Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis in Christelijke Geloofs- En Zedeleer, zonder blinde vragen. 1e druk    , 2e druk 1877.
 IIOnderwijsboekje voor de geschiedenis en Leer der Rooms Catholieke en Protestantsche Kerkgenootschappen 1e druk 1856. (Geb.s v/d Hoek zie W en L 1857 bl 197)
 
VPhilantropische Inrichtingen
 ANederlan. Zendeling Genootschap
   1oHandboek voor de vrienden van Zendingszaak naar het Hoogduitsch (Handbüchlein der Missions Geschichte und Geographie. Salver Verslag’s Verein IIe Auflage Leiden 1851 (Zie W en L 1852 Bl 585)
   2oRedevoering over "Vrede door het Bloed des Kruizes" op de jaarl. Algem. Vergadering v/h Ned. Zend. Gen. Rotterdam 20 Juli 1859
   3oOver zoogenaamde "Vrome Gezelschappen"
   4oIets betreffende de opleiding van Zendelingen
Voorlezing in de Leidsche afd. v/h Ned. Zend. Gen.
 BLeidsche Afdeeling v/h Ned. Gen. tot zedelijke verbetering der Gevangen.
Lid hiervan vóór 1855. President vanaf 1855-1861 en van 1866–
   1oZie jaarlijkse verslagen v/h Genootschap
   2oWenken en voorloopige opmerkingen over de Verblijfplaats voor jeugdige ontslagenen in de Groenesteeg. Als voorzitter van deze Inrichting. {17 Dec 1857 – 30 Oct. 1865}
   3oInwijding der Verblijfplaats op 17 Dec. 1857. (Zie L. Courant van 21 Dec.)
   4oVoor 't Reddingshuis!Door Ds E. Laurillard.
Met een woord van toelichting door Ds A.RvdL (Leiden 1850)
   5oBrief van Dr. A Rv/d L (in qualiteit) van President der Kweekschool voor zeevaart en der Verblijfplaats voor jeugdige ontslagenen aan Jhr Klerck, adj. Minister v Marine. (September 1860)
   6oOpwekkingswoorden te Amsterdam en te ’s Gravenhage
 CPredikambt aan het Militair Detentiehuis te Leiden (vanaf    1849 – 31 Dec. 1896)
 DChristelijk Hulpbetoon. Hoofdbestuurder van 1855 tot en met 1877
   1oRapport der Comm. V. Zamenwerking v.d. Protest. Maatschappijen "Welstand", "Unitas", en "Christelijk Hulpbetoon", ter zake van het in 1875 uitgebrachte verslag der Ned.Comm.voor Christ. Onderwijs over de 25 jaren van haar bestaan.
   2oOver "Gemengde Huwelijken". Opgenomen in het verslag van Christ. Hulpbetoon van 1860.
   3oOver de Kerkelijke toestanden van onzen tijd. Toespraak te Zutphen 25 febr. 1873.
   4oRome en het Confessionalisme.
Toespraak te 's Gravenhage op vergadering van Unitas. Later bewerkt voor Verg. van Christelijk Hulpbetoon te Zutphen.
   5oDameskostschool in de [?]. Toespraak in 1881
 EProtestantsche Kerk in Helenaveen
   1oAan de Protestanten in Nederland
   2oDe Inwijding eener Prot. Kerk in Helenaveen op 3 Nov, 1867. Met Plaat.
   3oGeschiedenis van het Helenaveen. Tijdschrift Gustaaf Adolf.
   4oRedevoering bij de Kerkinwijding (Manuscript)
 FZutphense werkinrichting. Medestichter september 1845.
   1oOproeping in 1845
   2oRedevoering bij het 25 jarig bestaan. 26 febr. 1873.
 GHuiszittenhuis, Weeshuis en Minnehuis
   1oRapporten over het Geref. Weeshuis in Commissie met de HH J. Scheltema en Velsheim.
   2oOvereenkomst of verklaring betreffende de Administratie van de Huiszitten en Diaconie, armen, Het Minnehuis en de armbakkerij 1852 en 1853.
   3oEen stem uit de burgerij door X (Ds A RvdL). L'[eids] dagblad 15 juli 1871.
   4oMinnehuis "Minnehuis"! Oproeping tot de zangstand. L. Crt {Leidse Courant} van 11 April 1870.
 HMaatschappij tot Afschaffing van sterke drank. Voorzitter van de Leidsche afd. van
   1oVerschillende Verhandelingen over het Nut der Maatsch. En over het Verschil van het bestuur der Leidsche afd. met het Hoofdbest.
 IBewaarschool voor Havelooze Kinderen in de Groenesteeg.
   1oInwijding van deze bewaarschool april 1855.
   2oAfscheid van de Bewaarschool 13 december 1870. Overdracht aan de Sted. Regeering
   3oAfscheidswoord L' Dagblad 16 Oct. 1870
   4oLeidsch dagblad van 30 Maart 1874
   5oLeidsche courant van 3 Maart 1875 (20 jarig bestaan)
 KTusschenschool Pieterskerkgracht
   1oLeidsche courant 20 Oct. 1876 (Laatste Bijeenkomst aldaar)
   2oDe Wekker van 7 Oct. 1876
 LNut van het Algemeen en Volkslezing
   1oBijdragen over weersveranderingen
   2oKunstdriften der insecten
   3oGroote mannen uit lageren Stand
   4oHet Leven een Droom en geen Droom.
   5oNatuurkunde en Godgeleerdheid
   6oOver den Oorlog, uit verschillende oogpunten
   7oGodsdienstige viering van Nederl. Herstellingen 1813 naar Richteren VI: 24
   8oRedevoeringen bij Zangstonden op Kerstmis te Zutphen en Leiden, op 2e Paaschdag (18 april 1870) Te Leiden (Met programma’s der Liederen)
 MAsyl te Brielle
   1oHet Brielsch Asyl voor Oude Zeelieden. Nieuwe Rott. Crt van 19 Aug.en Utrechts Dagbl. V 21 aug. 1872.
Recensies van JH v Lennep in het Utr dagbl. V 23 Aug. 1872, Arnhemsch weekbl. V 25 Aug. 1872. N.v/d Dag 26 Mei 1873.
   2oNieuws en Advertentie Blad van B[ergen] op Zoom van 1 en 3 Juli 1874.
 NNut van het Algemeen en Volkslezing
   1oBericht over deze inrichting tevens Kinderbewaarschool 1867
   2oStatuten dier Vereeniging tot ondersteuning van stichting. 1868
   3oKweekschool voor Bewaarschoolhouderessen 1870. Brochure. Verschillende Courantenverslagen.
   4oKort Verslag 1871. Zie L. Dagblad v 10 juli 1871.
   5oVerslag 10 juli 1873. Zie L. Dagblad v 12 Juli 1873
   6oStatuten der Vereeniging tot opleiding van Bewaarschoolhouderessen, gevestigd te Leiden.
Zie Ned. Staatscrt v 27 febr. 1877 No 48.
   7oMaatschappij tot N.v ’t Algemeen en het Bewaarschoolonderwijsin Nederland. Zie de Amsterdammer van 23 Juni 1883, de Wekker van Zaterdag 2 juni 1883.
   8oBewaarschool en emancipatie van Vrouwen in onderling verband. Tijdspiegel    1884.
 OKweekschool voor Zeevaart
Voorzitter vanaf de Oprichting Dec. 1855
   1oStatuten der Vereeniging tot instandhouding en bevordering voor den bloei
   2oReglementen, bepalingen van subcommissiën enz.
   3oVerschillende berichten, inlichtingen, circulaires aan Gemeentebesturen, Subcommissiën enz. Verschillende Courantenverslagen
   4oBrief aan een Vader over zijn Zoon, met betrekking tot de KvZ (2 drukken)
   5oAlle jaarverslagen over den toestand des KvZ waarvan 15? Door den voorzitter opgesteld en gehouden.
   6oToespraak bij de inwijding van het nieuwe gebouw op 3 Oct. 1959.
   7oInwijdingswoord naar aanleiding van de uitbreiding der localen op 15 Nov. 1873.
   8oSt. Nicolaastoespraak op de Kweekschool
   9oInwijdingswoord naar aanleiding van de opening van het Uitspanningslokaal op 13 Mei 1885.
(Wegens zijn ziekte door Ds Ketwich voorgelezen)
 PWeezenverpleging in het Huisgezin
 QVereeniging tot Heil der armen te Leiden.
Lid van het Hoofdbestuur 1847 –
   1oSpeech op de Algemeene Vergadering
 RVereeniging Zondagsrust
 SLid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leijden vanaf 3 November 1848 tot 1854.
 TDiaconaat over de Roomsch Catholieken te Zutphen
 UEvangelisiche Maatsch. Tot bevordering van waarheid en godzaligheid onder de Roomsch. Cath. Vanaf 8 Sept. 1853.
Lid v/h Hoofdbest. Verslag der 3e Verg. 5 Sept. 1855.
 
VISpiritisme
 1oOntgoocheling. Bijdrage tot de billijke waardering van het zoogenaamde spiritisme Mei 1877 (Met recensies waaronder “Los en Vast”2e afl. 1874)
 2oOpen brief aan "Los en Vast" ter zake van "Nog niet ontvankelijk" Aug. 1874
 3oVerhouding van de Wetenschap tot het zoogenaamde Spiritisme Oct. 1874 (Met verschillende Recensies , brieven etc.
 
VIIVaria (in Manuscripten)
 1oRede bij het nederleggen van mijn tweejarig Rectoraat over het Groninger Studentencorps in 1831.
 2oStudenten disputen: a Over de Welsprekendheid, b Over Grieksche Letterkunde, c Over Gregorius VII, d Het weinige gebruik van de Paradijsgeschiedenis in het O[ude] T[estament].
 3oOra tiuncula bij de promotie van het Gymnasium te Groningen.
 4oLijkrede op Ds. Tichler
 5oVerschillende Huwelijksinzegeningen
 6oIntree- Afscheids- en Bevestigingspreeken.
 
VIIIFlankeurscompagnie der Groninger en Franeker Studenten
 1oKorte beschrijving van het 45jarig feest der Compagnie waarin toespraken van v/d Loeff als Sergeant Majoor, den Hoeder van de Compagnie(8 Nov. 1875)
 2oAlbum der Hh Officieren, Onder-Officieren en Manschappen der Compagnie.
 3oGedenkboek betrekkelijk den Uittocht der Studentencompagnie op 26 Nov.1830.
 4oGedenkboek betrekkelijk den Terugtocht op 20 Sept. 1831.
 5oProgramma’s, Oproepingen, Menu’s van verschillende flankeursfeesten.
 6oStamboek en Administratieboek der vrijwillge Compagnie.
 7oVier toespraken bij de Reunies te Groningen.
 8oHandteekeningen der Deelgenoten van den Academischen Leeftijd te Groningen van 4-9 Juni 1844
 
IXCourantartikelen
 1oRamp te ’s Heerenberg 25 Juli 1868 (Zie L[eidsch] Dagblad 29 Juli 1868)
 2oPere HyasinthePère Hyacinthe
Charles Jean Marie Loyson (1827-1912) beter bekend als Père Hyacinthe. Beroemd Frans theoloog. Hij was een RK priester, die uittrad na excommunicatie. Beroemd om zijn preken in de Notre Dame, waarin hij probeerde het Catholicisme te verzoenen met moderne ideeën.
te Leiden op 27 April Zie N. en Adv. Blad van Bergen op Z. op 12 Mei 1874.
 3oAnti-Revolutionair. Zie Tubantia van 22 Nov. 1884 en Weekbl. V Voorne en Putte van 25 Nov. 1884.
 
XStukken betreffende de Beroeping te Leiden tot 20 Aril 1847
 1oWaarom is er te Leiden geprotesteerd tegen het Beroep van Ds A RvdL!
 2oWaarschuwing tegen en terechtwijzing van bovenstaande brochure.
 3oEen woord aan de Waarschuwer en Terechtwijzer
 4oStukken betreffende de beschuldiging tegen de Leer en Beroeping van Ds A RvdL door A. Montagne en M Japikse. (Zie Waarheid in Liefde 1847 blz 853 en vlg, Tijdspiegel Sept. ’84 Bl 220)

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Corrie Rutgers van der Loeff - van Ree