vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 18


forward

 

Februari 1814

alhier tegen den middag binnen gebragt werden, vervolgens 30 stuks hoornvee, 4 paarden en eenige schapen; daarop zag men eerst het dorp Geefsweer en vervolgens Weiwert in vollen brand; het eerst genoemde werd geheel en het laatste gedeeltelijk in den asch gelegd, waarop de troepen alhier weder binnen rukten, bij zich hebbende eenige schapen, geiten enz. en beladen met den buit hunner roof, bestaande in spek, vleesch, kaas, zout, mans- en vrouwenkleeren, beddegoed, meubelen enz. doch men zag al spoedig, dat deze affaire hun verscheidene geblesseerden, eenige dooden en drie gevangenen gekost had. Tegen den avond zag men een Parlementair van Appingedam tot aan de voorposten komen, die aldaar zijn dépêche overhandigde.

13 Zondag. Niets voorgevallen, als Parlementair van hier naar Appingedam vertrok.

14 Maandag geen bijzonders gepasseerd, als dat N. Smaal en I.L.Stratingh gedeserteerd zijn.

15 Dinsdag. Een Parlementair van Appingedam tot aan de buitenwacht.

16 Woensdag vertrokken van hier naar Appingedam als Parlementair 1 brigadier en 1 trompetter van de gens-d’armes, waarvan laatstgenoemde, een Hollander zijnde, het terugkomen vergat. Ook werd alhier bijna zonder ophouden den geheelen dag van de wallen geschoten.

17 Donderdag. In de afgeloopen nacht deserteerde 1 gens-d’armes, hedenmorgen vertrok van hier 1 Parlementair naar Appingedam, verders werden de op den 12den en voorafgaande dagen gemaakte gevangenen, te weten die der Hollandsche Landwehr, na vooraf hunnen eed om één jaar en één dag de wapens niet weder tegen de Franschen op te vatten gepasseerd te hebben, wederom in vrijheid gesteld. Overigens vielen er hier van de wal tegen den avond eenige schoten.

18 Vrijdag. Gepasseerde nacht was ons huis op de Concordia reeds voor de 4de keer in brand. Verder gingen hedenmorgen omstreeks 11 ure 6 douanen en 1 officier uit, om eene ontdekking in het veld te doen; doch de officier, de kans juist schoon ziende, gaf zijn paard de sporen en reed tot de geallieerden over. -Gedurende den dag eene sterke kanonnade alhier van de wallen en des avonds zag men in het dorp Heveskes een boerderij in brand.

19 Zaterdag. Niets voorgevallen, als den geheelen dat een hevig kanonvuur op de wal.

20 Zondag gingen van hier een aantal wagens onder bedekking van gens-d’armes, Zwitsers, douanen enz. uit, zich begevende naar de scheepstimmerwerf van Groeneboom en bragten van daar binnen zeilen, touwwerk, turf, huisraad, hout, beddegoed, enz. Gedurende deze strooperij zag men vele chafs, o.a. den Directeur van de Artillerie, de (...)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 20
Scan(s): 21