vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 19


forward

 

Februari 1814

capt.supérieur der Genie, de Inspectuer Vimond en verscheidene meer benevens vele douanen het huis van den heer Garrelts in en uit gaan, met dat gelukkig gevolg, dat zoover men zien kon hun voor geen penning ontvreemd werd. Verders eene zware kanonnade van onze wallen.

21 Maandag. Hedenmorgen werden wij op order van den Maire 1000 turven afgehaald. Des middags een aanhoudend kanonvuur van deze wallen op eenig volk, hetwelk door Weiwert naar Heveskes trok, waarop men van laatstgenoemd dorp verscheidene kanonskogels in Farmsum bragt.

22 Dinsdag ging een detachement, vergezeld van eenige wagens, langs de molens naar de boerderij van Jan Blink, van hier uit, alwaar men de wagens, belaadde met aardappels, turf, ongedorschte tarwe, boonen enz, gedurende welken tijd deze bedekking door de voorposten van de andere zijde bij het huis van J.Valom op een glas genever en tabak getracteerd werd. Dit detachement bragt de berigten en een extra ordinair Groninger dagblad mede, behelzende, dat den 2den dezer de Geallieerden Parijs waren binnen getrokken. - Verders was er dezen middag een hevig kanonvuur tusschen het dorp Heveskes en hier.

23 Woensdag. Heden voormiddag reed de commandant, vergezeld van het heele korps gens-d’armes van hier uit naar de molens van den heer Garrelts, en vervolgens tot nabij de voorpost der geallieerden bij Valon, alwaar hij zijn manschappen in slagorde stelde met intentie, zooals men naderhand hoorde, om deze post op te ligten, maar de onverschrokkenheid waarmede zij van de zijde der Garde Nationaal afgewacht werden ziende, deed hij spoedig regtsomkeert maken en kwam toen verschrikkelijk beschonken het fort weder binnen, waarna hij op het kerkhof een luchtige tombade met zijn paard maakte en daardoor zwaar aan de dij gekwetst werd. Vervolgens bragten eenige van de jagt komende douanen een Russisch dragonder, welke zij zonder paard, vergezeld van een hond, in het land ronddwalende hadden aangetroffen, alhier binnen, welke naar alle blijken van zijne zinnen beroofd schijnt te zijn.

24 Donderdag. Niets voorgevallen.

25 Vrijdag. Eenige kanonschoten van deze wallen gedaan.

26 Zaterdag vertrok van hier een Parlementair naar Appingedam en een hevige kanonnade dezer wallen.

27 Zondag. Des nachts werd er wederom een uitval op het dorp Weiwert ondernomen, alwaar het hun gelukte 13 man van de wacht te overweldigen hetgeen ook alles is wat zij hebben kunnen uitvoeren, dewijl het hun spoedig uit het dorp Heveskes zoo warm werd gemaakt, dat zij weldra hier moesten terugkeeren na een verlies van eenige dooden en gedeserteerden ondergaan te hebben.

28 Maandag. Heden was reeds voor de 5de keer ons huis op de werf (...)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 21
Scan(s): 22