vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 133

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 133  

woord, tegelijk met uwe beide evengenoemde broeders, bij uwen braven Vader, die toen van Bolsward overgekomen, te Groningen predikant was.
Meermalen was ik toen ook in de gelegenheid uwe voortreffelijke, liefdevolle moeder te ontmoeten,die het kinderhart zóó wist in te nemen....
De mijne had ik op vierjarigen leeftijd verloren!...
Later waren wij Student, maar liepen onze wegen, ook door verschil van studie, uit elkander, tot dat wij, te midden daarvan, Soldaat werden, ter verdediging des Vaderlands!
Zoo namen wij te zamen dien niet altijd gemakkelijken plicht waar.
Vooral voor u, die op eens moeder werd van een honderdvijftig tal vroolijke en oolijke jongens! was zij verre van gemakkelijk.
Met eere, meer dan met eere, hebt gij u er van gekweten, want niet alléén toch werd door het Hoogste gezag in den staat uwe dienste erkend, maar gij mogt bovendien, en dit zegt meer met de achting en toegenegenheid onzer brave officieren, de liefde der geheele compagnie verwerven.
Met welken tact wist gij ons niet in gevaren te behoeden, in allerlei Vuur! Denk om Amsterdam en Leiden!.
Nu zijn wij beiden oud en, naar ik meen, beproefde vrienden! Gaarne laat ik, als meer gepast, de herinneringen uit uw 50 jarig huwelijksleven, heden aan den kring gevormd door uwe geliefde, getrouwe echtgenoote en liefhebbende dankbare kinderen over.
Mijnerzijds meende ik nevenstaande herinneringen uit uw leven buiten uw huwelijk te berde te mogen brengen, omdat ze mij aanleiding gaven u heden dit blad ter gedachtenis te mogen aanbieden, met den hartelijken wensch dat het noch lang uw deel blijve, met zoo weinig mogelijk gebreken des ouderdoms, u te mogen verblijden, met eigen welzijn, in het geluk uwer echtgenoote, kinderen en vrienden!

Leurquintus

Deze bijdrage begint op de vorige pagina.


Note: Het is niet duidelijk wie
de maker van deze pagina is

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 133