vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 132

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 132  
1835-1885
2 Februari
Aan
Mijnen vriend, den oud-
sergeant-majoor der compagnie
Groningen en Franeker studen-
ten, den heer Abraham Rut-
gers van der Loeff, emeritus
predikant te Leiden, Ridder
van verschillende Orden, ter
Gelegenheid zijner gouden
Bruiloft

Er is overeenstemming en verschil in onzen levensloop.
Beiden hebben wij een tijdlang onze opvoeding genooten in de "Knaben Anstatt der Herrn Huttersche Broedergemeente te Neuwiede.
Ik was daar na u, in 1822-1824, met uwe beide broeders, mijne vrienden Jacob en Paulus.
Ik ben overtuigd, dat gij even als ik, bij een aldaar in 1851 gebracht bezoek, door den toenmalilige Rector de vraag gedaan was: "Was haben Sie denn von Allen dem was Sie hier gelernnt haben behalten?" geantwoord zoudt hebben: "Ich habe meinen Gott behalten,"
Later hebben wij, waarschijnlijk bij denzelfden persoon onderwijs in den godsdienst genoten, want ik genoot dat, in den vollen zin van het woord, (…)

Deze pagina hoort bij de volgende pagina.


Note: Het is niet duidelijk wie
de maker van deze pagina is

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 132