vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 68

forward
Maker: N.N., Lien
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 68  

Men vraagt mij om iets op dit papier te willen schrijven voor het dierbaar Gouden Bruidspaar ter herinnering aan het groote feest, dat Gij het voorrecht hebt heden te mogen vieren. Dat ik dat gaarne doe, al zijn het maar een paar eenvoudige woorden, zal ik U niet behoeven te zeggen;- Wat een dag van herinneringen voor u. Veel goeds hebt gij te zamen mogen beleven. Beste Broeder en Zuster! en met een dankbaar gevoel zult Gij zeker met uwe Kinderen en velen die U lief hebben, die dag in eene feestelijke stemming doorbrengen. Dat Gij te zamen noch eenige tijd van dien rust na zulk een moeitevol en welbesteed leven moogt genieten en Uwe gezondheid Uwe jaren in aanmerking nemende steeds gewenscht moge blijven is de innigste wensch van

Uwe U innig liefh. zuster
LienNote: Het is niet zeker of hier "Lien" staat, en dan ook onbekend welke "Zuster" van Abraham of Romelia deze pagina maakte.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 068