vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 67

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 67  

Dr Abraham Rutgers van der Loeff en Romelia van der Tuuk
vieren te Leiden den 2e Februari 1885
hun
Gouden Bruiloftsfeest

Eere den Vader en de Moeder die, onder somtijds moeijelijke omstandigheden, hunne twaalf kinderen hebben opgevoed en opgeleid tot brave nuttige menschen,
Eere den man, die door getrouwe plichtsbetrachting tijdens de vervulling van zijn ambt aller liefde en achting geniet.
Eere hem, die door het stichten der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, tal van knapen heeft behouden tot hun heil en dat van het vaderland.
Eere hem, die door het mede-oprichten der School voor Bewaarschoolhouderessen te Leiden, zijn zegenrijken invloed tot opvolgende geslachten heeft uitgebreid.
Eere beiden Jubilarissen, wier voorbeeld, raad, en steun zoovelen ten zegen is. Mooge hun verder leven, bij het genot eener redelijke gezondheid en zich verblijdende in het geluk hunner kinderen, rustig en kalm voortschrijden tot het einde, na een welvolbrachte levenstaak, bemind en geacht door hunne betrekkingen en vrienden, waartoe zich zoo gaarne rekenen

AM Offers en J.C Offers T

Note: Het is niet duidelijk wie de makers van deze pagina zijn


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 067