vorige

4 augustus 1841


forward
Dagboek scan

woensdag 4 augustus 1841

Groote feestdag. Het weder was niet gunstig. Wij kwamen 's morgens op de oude Societeit bij elkander en vereenigden ons 's middags bij Onco v[an] SwinderenSwinderen, Oncko van (1812-1870)
Jhr.mr. Oncko van Swinderen (1812-1870), advocaat, politicus en grootgrondbezitter. Schreef in 1830 het krijgslied voor Groningens vrijwillig uittrekkende studenten. Lid Flankeurspartij en deelnemer Tiendaagse veldtocht.
tot een klein uitgelezen gezelschap; hij onthaalde ons regt gul. Tegen 3 uur kwamen wij commissarissen zamen om met koetsenWoord voor woordenlijst
Koets
Koets
buiten de HeerepoortGroningen, Heerepoort
Heerepoort: één van de stadspoorten van Groningen; in 1874 afgebroken en in 1885 weer opgebouwd in de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam. In de Herestraat in Groningen is in 1995 de oude plek van de poort in de bestrating gemarkeerd (Wikipedia).
naar Wiersema te rijden. Het wachten naar de maaltijd duurde wat lang, doch eindelijk was het tijdstip daar. Interessant was het te zien zooveele jongelui aan eene tafel vereenigd in een geest naauw verbonden. Hoe langer men de gezichten aanzag hoe meer men ontdekte dat er gedurende die 10 jaren weinig verandering had plaats gehad. Alle gêne werd afgeworpen en de kostelijke maaltijd door gesprekken uit den ouden tijd alleraangenaamst gekruid. Het diner dat zeer ordelijk afliep duurde tot 8 uur; wij hadden toen een pauze tot 9 die in den geillumineerden tuin onder muzyk werd doorgebragt. Daarop begon het dessert met de toasten; ik had het toen zeer druk. Intusschen liepen de get pligtcondities zeer goed af en ook zoo veel de orde kon bewaard blijven de overige condities. Ik kreeg het door al de drukte kwaad genoeg en was zoo vermoeid dat ik het naauwelijks op de been houden kon. Geene onaangenaamheden hadden plaats; de volkomenste oude en vriendschappelijke toon bleef heerschen tot ik eindelijk begreep wijs te doen met tegen 2 uur heen te gaan. Ik sliep dien nacht niet best; de Champagnegeest had mij te levendig gemaakt, levendig namelijk κατα σαρκαWoord voor woordenlijst
kata sarka (κατα σαρκα)
κατα σαρκα: Gr.: op diverse plekken in Rom.: naar het vlees.
.
Nooit zal ik dezen dag vergeten; hij behoort tot de aangenaamsten van het leven en voor ons allen zeker ook tot de belangrijksten.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 014