vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Naschrift Pagina 1


forward

 

NASCHRIFT

De afloop van het beleg en verdere data uit het leven van P.J.VOS worden hieronder weergegeven in chronologische volgorde.

  5 Mei 1814 De vijandelijkheden worden gestaakt. Vredesartikelen worden uitgewisseld; de sluizen worden geopend.
  19 Mei 1814 De kapitein keert uit Parijs terug, meldende dat Napoleon reeds op 28 april naar Elba is scheepgegaan.
  20 Mei 1814 Kolonel van der Capellen, de Engelsche bevelhebber Davon en de kolonel der artillerie Parvicini di Capelli arriveeren te Delfzijl om het geschut enz. over te nemen. De vrede wordt met 101 saluut schoten ingeluid. Ook de bezetting verwisselt nu de 3-kleurige tegen de witte kokarde. Delfzijl viert de vrede met vlaggen en illuminatie.
  23 Mei 1814 Uittocht der Fransschen; intocht der belegeraars. Jan Jans VOS ontvangt zijn aanstelling tot burgemeester van Delfzijl, uit handen van Goeverneur G.W. baron van Imhoff, die ook te zijnen huize afstapt.
  25 Mei 1814 De colonel Busch aan den Burgemeester R.P.Cleveringa der stad Appingedam:
"Zedert zes maanden met mijn troepes in Uwe gemeente hebbende doorgebracht, teneinde dezelve voor de vernieling des vijands te beschermen, heb ik steeds Uwe welwillendheid en Uwen ijver bewondert, met welke UEd. in de behoeften der troepes hebt voorzien. Hartelijk betuig ik U, WelEdele, mijnen dank voor het goed onthaal gedurende ons verblijf alhier bij de ingezetenen genoten. Zeer aangenaam is het mij dezelve van deze zware last, gedurende zes maanden met bereidwilligheid gedragen, thans te kunnen ontheffen".
(c) 2 Mei 1815 geboren Johanna Catharina VOS, dr. van P.J.Vos en M.C.V
(d) 2 December 1817 geb. Jantine Roedolphine VOS, dr. van idem.
(E) 23 September 1821 geb. Otto Beatus VOS, zoon van idem idem.
  Juni 1818 Bezoek aan Delfzijl van Z.M.Koning Willem I, en Prins Frederik. De dochter van den burgemeester reikt den koning de welkomstbeker.
  20 Augustus 1826 Mingste Christina VOS overleden aan epidemische koortsen. Zij was een zeer beminlijke vrouw met een lief karakter. Na haar dood werd de huishouding bestierd door hare zuster Metke Beata VOSS (Zie 1831)
  22/26 Juni 1830 Jan Jans VOS werd ziek, waardoor hij zijn functie van burgemeester niet meer kon waarnemen. Nog werd op
  6 Augustus 1830 de eerste steen gelegd van de nieuwe Hervormde kerk in tegenwoordigheid van P.J.VOS, kerkvoogd en J.J.VOS burgemeester, doch vóór:
  5 Juli 1831 nam hij uit die functie eervol ontslag.
Inmiddels was:
(f)  21 Februari 1831Uitleg/note over deze tekst
Deze datum is onjuist. Christiaan Vos was geboren op 21 Februari 1830
 
Christiaan Rudolph VOS geboren, zoon van P.J.VOS en diens schoonzuster Metke Beata VOSS. De ouders trouwden daarop den
  28 Juli 1831 , zeer tegen den zin van zijn beide oudste zoons, die hunne tante niet van de aangenaamste zijde hadden leeren kennen. Bij dit huwelijk werd de zoon Christiaan geëcht (erkend). Op 9-jarige leeftijd werd hij naar Amsterdam gezonden ter opleiding in de tabakshandel en in de kost gedaan bij de familie de Boer, een (...)

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 42
Scan(s): 43