vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 36


forward

 

April 1814

da vertoefd te hebben en werd hij uit Farmsum door een gens-d’armes en 3 gewapende douanen alhier binnen geëscorteerd en tot voor het huis van den commandant gebragt, welke hem, benevens deszelfs rijtuig, ten strengste deed visiteeren en tengevolge van dien hem ’t weinigje tabak, suiker enz. benevens eenige opene cedeeltjes van vrouwen, welke van hier vertrokken zijn, deed afnemen; echter bragt hij evenwel de mondelingen tijding, dat hij door den heer Lage, welke zich op de voorposten had bevonden, was geinformeerd geworden, dat ons geheele familie welvarend was.

24 Zondag. Heden niets voorgevallen, als dat de heer Lachaire andermaal van zijn arrest ontslagen werd.

25 Maandag. Niets bijzonders voorgevallen, als dat dezen middag een Parlementair van hier naar de voorpost van Appingedam vertrokken is, welke echter spoedig terugkwam.

26 Dinsdag. Heden in den morgenstond arriveerde een parlementair van Appingedam in Farmsum en tegen den middag omstreeks 11½ u. zag men een wagen met 4 paarden bespannen met den Parlementairvlag van die zelfde zijde komen aanrijden, waarin de zich naar Parijs van hieruit afgevaardigde officier der Marine Gamin bevond, welke echter niet verder als tot den Haag heeft kunnen komen.

27 Woensdag. Heden tegen den middag vertrok van hier weder een aantal gebrek aan levensmiddelen hebbende mannen, vrouwen en kinderen, ten getale van 24 personen. Ten 2 uren des nademiddag, nadat in den afgeloopen nacht van 3 tot 7 ure conseil was gehouden, vrtrok een Parlementair naar de voorposten van Appingedam.

28 Donderdag. Hedenmiddag ten 2 ure arriveerde een Parlementair van Appingedam tot aan de voorposten in Farmsum. Vervolgens deserteerde van hier de heer Stort, Luitt der Marine.

29 Vrijdag. In den afgeloopen nacht werd van ’savonds 11½ tot ’smorgens 6½ uur groot conseil gehouden, waarop dezen morgen te 9 ure als Parlementair van hier naar Appingedam vertrok de capt der Genie Carette, bijgenaamd de duivel op 4 beenenUitleg/note over deze tekst
(handgeschreven bij de transcriptie:)
Carette liep op krukken.
, geassisteerd door een trompetter, een die de Parlementairvlag droeg benevens een ander, welke zijn houten (...)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 38
Scan(s): 39