vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 28


forward

 

April 1814

te paard, welke eenige oogenblikken daarna gevolgd werden door den Zwitscherschen commandant met 1 wachtmeester en 2 gens-d’armes, welke spoedig alhier zijn geretourneerd, hebbende laatstgenoemden niet verder dan Farmsum en de eerstgenoemde (de Parlementair) niet verder dan de voorposten geweest. De sloep, welke gisteren tot een Parlementair in gereedheid was gebragt, is heden weder door de sluis in e haven gebragt. De brik, welke den 4den in het Gaatje is vastgeraakt, kwam heden weder in vlot water.

7 Donderdag. Hedenmorgen 1 Parlementair van Appingedam in Farmsum. Het weer heden zeer schoon zijnde, deed de Vries, Cromhout en mij besluiten een pas van den commandant te vragen om vrij naar Farmsum te mogen wandelen, hetgeen hij ons weigerde en trok daarop de aan andere burgers uitgereikte passen in. Ook werd heden alle eigenaars van paarden gelast, morgen na den middag te 1½ ure met dezelve voor het huis van den commandant te verschijnen, zonder te weten tot welk einde. Een der Engelsche brikken benevens nog eene geheele vloot andere schepen zeilden heden langs het Gaatje naar beneden af en tegen den avond passeerde aan deze zijde der paap een Engelsche longboot, waarop verscheidene schoten dezer wallen gedaan werden, echter zonder dezelve te treffen. - Eene vrouw met twee kindertjes, welke sedert 2 dagen met een pas van den commandant van hier was vertrokken en die gedurende dien tijd tusschen hier en Weiwert, uithoofde men haar aldaar niet had willen aannemen, noch hier weder binnen gelaten, had rondgedwaald, werd eindelijk hedenmorgen hier weder opgenomen.

8 Vrijdag. Hedenmorgen hoorde men eene sterke kanonnade van de kant van Emden. Deze nademiddag vertrok van hier een Parlementair naar Appingedam, welke na 2½ á 3 uren retourneerde. Ten 3 ure was de keuring der particuliere paarden, ten getale van 27 door de Commandant, Commissaris van Oorlog, Capt Carette en de Maire. 37 derzelve, waaronder 2 van mijn vader en 1 van mij, werden ten dienste van den Commiss van Oorlog en den Capt der Genie gesteld, en aan de eigenaars der overige 10 paarden werd aangezegd, dat dezelve a.s. Maandag buiten deze vesting moesten worden getransporteerdUitleg/note over deze tekst
De verkeerde stand der cijfers vindt men ook in ’t origineel
. Omstreeks 5½ á 6 uren werd weder sterk aan de zijde van Emden geschoten en bij die gelegenheid met verrekijken uitziende, bemerkte ik, dat zulks van een brik achter de Knock, eene Russische vlag voerende, geschiedde; verders: dat van alle schepen, torens, het raadhuis, molens en verdere publieke gebouwen der stad Emden de Pruisische vlag waaide. Ten 6 ure kwam een Parlementair van Appingedam in Farmsum en des avonds ten 10 u. verzamelde nog het geheele Conseil de défence.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 30
Scan(s): 31