vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 27


forward

 

April 1814

de ik toch te 4½ ’s avonds veel opgeruimder in deze haven, doordien mijne schoonzuster M.B.Voss, bij absentie van mijn vrouwtje, die ter kerke was, mij door een brief het aangenaam nieuws mededeelde, dat zij en de geheele familie allen volmaakt gezond waren, iets waarop ik heden reeds zestien weken met smart gehoopt en gewacht heb. Gedurende mijne afwezigheid van heden is er heden weer een Parlementair van Appingedam naar Farmsum geweest, zijnde de heer Bulsing.

4 Maandag. Hedenmiddag omstreeks 11½ u. ging van hier naar Appingedam als Parlementeir uit, 1 officier der douanen, vergezeld van 9 kavaleristen, welke ten 3 ure ’smiddags met veel tabak en zeep terug kwamen Vervolgens zag men twee andere Engelsche brikken, benevens 1 kanonneerboot komen afzeilen en bij de andere ten anker gaan, waarop als voren weder een hevig kanonvuur van deze wallen gelost werd, zonder dat een der kogels hen heeft kunnen raken. Ook zag men nog een brik van beneden langs het Gaatje komen opzeilen, welke digt bij den Knock aan den grond geraakte. Overigens werd heden de dokter Pontier van Farmsum weder in vrijheid gesteld, welke door de Franschen beschuldigd is geweest zijn hond, zijnde een dikke zwarte poedel, eenige keren aan lieden, welke van daar vertrokken, te hebben medegegeven, die alsdan te Appingedam of elders een brief aan den hals of onder denk buik van gemelden hond bonden en zoodoende dezelve als spion ageerde. De dokter echter niet genoegzaam hebbende kunnen overtuigen, ging de wraakzucht der Franschen zoo ver, dat gemelde hond gevonnisd werd, als verraad gepleegd te hebben met den kogel te worden gestraft; of dit vonnis nu door het geheele Conseil is besloten geworden, weet men nog niet. - Zooeven verspreidt zich het gerucht, dat den dokter F.A. als zijn defensor zoude gelukt zijn hem van den dood vrij te spreken.

5 Dinsdag. Hedenmorgen een Parlementair van Appingedam tot in Farmsum, des namiddags werd een sloep in het Damsterdiep in gereedheid gebragt, waarmede ten 2 u. een parlementair van hier naar Appingedam zoude vertrekken; dezelve om 4 u. nog niet vertrokken zijnde, hoorde men dat zulks tot morgenochtend was uitgesteld. Hedenmiddag werd een ieders nieuwsgierigheid gewekt op het hooren van een allerhevigste kanonnade, hetwelk van de drie hier nabij liggende brikken gedaan werd. Zulks met los kruid geschiedende, veronderstelde men, dat dit tengevolge van een of andere overwinning is geschied.

6 Woensdag. Den gepasseerden nacht hoorde men eenige musket- en twee kanonschoten; hedennamiddag vertrok als Parlementair naar Appingedam de Luitt der gens-d’armes, 4 genst-d’armes en 1 trompetter (...)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 29
Scan(s): 30