vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 24


forward

 

Maart 1814

29 Dinsdag. Hedenmorgen vertrok van hier de vrouw van den chirurgijn Majoor der Marine Boomhoff met twee wagens, de eene voor haar, de andere voor haar goederen, onder geleide van een Parlementair, zijnde de officier der Marine Gamin, benevens nog een officier der gens-d’armes, 1 gens-d’armes en 1 trompetter te paard. Op eenigen afstand van hier zag men op den weg digt bij de boerderij van Jan Blink een der Nat.Garde en 1 trompetter met een witte parlementairsvlag staan en 10 á 12 man bij het huis van den heer Garrelts. Vervolgens zag men deze twee wagens tot nabij de Parlementaire vlag bij het huis van J.Blink naderen, alwaar dezelve halt maakten en waarop men 5 á 6 officieren der Nat.Garde van de molens van den heer Garrelts zag naderen en die tegemoet geloopen werden door den officier der Marine, die benevens den officier der gens-d’armes een lang mondgesprek met gezegde officieren op een stuk weideland hielden, waarop eindelijk de officier der gens-d’armes alhier terug kwam en de overigen hunnen weg verder met de wagens voortzetteden, terwijl de officieren der Nat.Garde weder naar de molens van den heer Garrelts wandelden. - Tegen den avond kwamen de twee wagens met den Parlementair alhier weder binnen, zijde deze wagens tot in Appingedam geweest, gedurende welken tijd de officier, gens-d’armes en trompetter op de voorposten bij Tuikwert hebben moeten vertoeven.

30 Woensdag. Dezen morgen kwam een Parlementair tot aan de voorposten in Farmsum en des namiddags vertrok er een van hier derwaarts. Vervolgens hoorde men, dat er morgen een mondgesprek tusschen de chefs van de beide mogendheden tusschen hier en Appingedam zal plaats hebben en dat daartoe het huis van den heer Garrelts reeds neutraal verklaard is.

31 Donderdag. Het voornoemde congres heden werkelijk zullende plaats hebben, zoo was alhier dezen morgen ten 8 ure reeds alles in beweging en omstreeks 10 ure zag men reeds 3 detachementen Zwitsersche voltigeurs, veteranen en douanen alhier uitmarcheeren, hunne richting nemende naar het huis van den heer Garrelts. Te elf ure zag men twee rijtuigen inspannen, welke weldra het eene door den chef der Zwitsers en den Inspecteur der douanen werden bestegen, voorafgegaan door een trompetter en drie douanen en gevolgd door alle de gens-d’armes en douanen te paard. De gezamentlijke stoet nam haar weg langs de Farmsummerweg tot aan de boerderij van I.Blink, alwaar de gens-d’armes en douanen te paard in ordre van bataille geschaard werden en de beide rijtuigen reden langs de voorpost bij Valom totaan de molens van den heer Garrelts, alwaar de drie afgevaardigden afstapten. Eenige oogenblikken daarna zag men mede aldaar aankomen de deputatie van (...)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 26
Scan(s): 27