vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 23


forward

 

Maart 1814

geweest, alhier uit Farmsum geboeid zijn binnen gebragt. 3 derzelve zijn des namiddags weder ontslagen; doch de vierde bleef in zijne kettingen zitten, als zijnde door den commandant veroordeeld om in dien staat gedurende het beleg te blijven berusten. Vervolgens deed de commandant, na vooraf al de burgers van hun turf beroofd te hebben eene proclamatie, waarin hij ieder ingezeten gelastte, om hunne ingekwartierden, hetzij officieren of gemeenen, van de noodige brandstof te verzien. Verder arriveerde heden een Parlementair van Appingedam aan de buitenwacht. Tegen den avond ontstond er een musketvuur van de voorpost bij Farmsum, gevolgd door een geweldig kanonvuur van deze wallen, hetgeen op nieuts anders gemunt was dan op een arbeider met zijne 2 kindertjes, welke uit Farmsum deserteerden. Deze arme man, het vuur ten laatste te heet wordende, zette het op een loopen en liet zijne kindertjes onderweg staan, doch deze werden hem naderhand door een douaan tot aan de boerderij van Jan Blink achteraan gebragt. Heden begon het strenge weer ook een andere keer te nemen en tot dooyen over te slaan, nadat het sedert nieuwjaar onophoudelijk zeer sterk gevrozen had, zoodat het ijs in het Damsterdiep meer dan 2½ voet dik was.

25 Vrijdag. Heden niets voorgevallen zijnde, zal ik hier eene aanhaling doen van de duurte der levensmiddelen. Bij de bakkers geen brood meer kunnende krijgen, rekende men het voor een geluk indien men bij dezelve nu en dan nog eens een brood, zamengesteld uit paardenboonen, garstenmeel en zemelen, kostende 12 stuivers, krijgen kon. Een zak aardappelen 7 á 8 gulden. Een stuk boter 1½ pond 50 á 60 stuiv. 1 spint zoete appelen 24 stuivers. 1 £ spek 22 st. 1 £ rundvleesch 6 st. 1 £ gerookt dito 16 stuiv. Een hoenderei 2 á 2½ st. 1 £ suiker 12 á 15 gulden, 1 £ tabak 12 á 15 gulden, 1 flesch genever 40 á 50 st. 1 flesch brandewijn 50 á 60 st. 1 commiesbrood 10 á 12 st. 1 £ gemee? tarwemeel 6 st. 1 £ garstenmeel 4 st. 1 kroes melk 3 á 5 st. 1 kroes olie 18 st.

26 Zaterdag. In den gepasseerden nacht deserteerden van het prison-schip de drie kozakken, welke men tevergeefs in alle de in de haven liggende schepen zocht, wordende daarop de twee gens-d’armes gearresteerd en de overige krijgsgevangenen, zijnde 1 Kalmuk, 1 Pruisisch en 1 Russisch dragonder, de waker welke wij op het schip geplaatst hadden, in kettingen gesloten en werden als slaven behandeld. Heden vertrok van hier een Parlementair naar Appingedam.

27 Zondag. Niets voorgevallen.

28 Maandag arriveerde een parlementair tot aan de voorposten in Farmsum, alwaar dezelve zijne dépèche eigenhandig aan den commandant overgaf.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 25
Scan(s): 26