vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 22


forward

 

Maart 1814

16 Woensdag moet op order van den Maire ieder inwoner 1 a´ 2 beddelakens leveren, waarvan ik twee geleverd heb. Heden 1 Parlementair van Appingedam tot aan de buitenwacht.

17 Donderdag. Den gepasseerden nacht deserteerden met hunne wapens een aantal douanen uit Farmsum. Heden werd geproclameerd, dat, aangezien den commandant ter oore was gekomen, dat verscheidene burgers een groot getal turven verstaken zonder van dezelve iets ten dienste van de plaats af te geven, hen op het strengste aanmaande en gelastte dat al diegenen welke daarvan nog iets konden ontbeeren, zulks aan den Maire op te geven, daar hij naderhand huiszoeking zoude laten doen en diegene bij wien nog iets mogt gevonden worden, ten strengste straffen. - Hedenmiddag vielen er verscheidene schoten hier van de wallen, alsmede van de batterij achter Farmsum op 5 deserteurs. Vervolgens werd al het hoornvee, aan de inwoners van Farmsum behoorende, alhier binnen gebragt en des avonds omstreeks 8 ure hoorde men verscheidene schoten van Oost-Vriesche kust.

18 Vrijdag kwam 3 Fransche vrouwen, 2 van Groningen en 1 van Termunterzijl, hier binnen, na welker komst de Franschen allerlei voor hun voordeelige geruchten verspreidden.

19 Zaterdag werden er verscheidene schoten op deserteurs gedaan.

20 Zondag. Niets voorgevallen, als 2 Zwitsers gedeserteerd.

21 Maandag vertrok van hier een Parlementair naar Appingedam. Er vielen verscheidene schoten dezer wallen. Ook zag men een der Engelsche brikken aan de Knock weder in vlot water liggen.

22 Dinsdag zag men de brik van gisteren benevens een groote tjalk de Eems naar beneden afzeilen. Dezen morgen deed men verscheidene schoten, van deze batterijen op de buitenwacht bij Valom. Des middags bragt men een sous-lieutenant der douanen alhier binnen zijnde zwaar gekwetst. Deze uitgegaan zijnde om wringen te stelen, werd hij daarbij door een der belegeraars getroffen, waarop er een kleine schermutseling tusschen de buitenwachten voorviel.

23 Woensdag. een jood Philippus Arends, met een pas van den commandant van hier zijnde vertrokken, werd te Weiwert komende teruggewezen; verklarende deze jood, dat hem door D.B.Dijken, daar geplaatst als Luitt gezegd was, dat zij niemand van Delfzijl komende meer mogten ontvangen. Zooals gewoonlijk, indien men zich maar verbeeldde een man aan de andere zijde te zien, vielen er ook heden van deze wal verscheidene schoten.

24 Donderdag. Gepasseerden nacht deserteerden uit Farmsum 4 douanen en 2 Zwitsers, waarop de 4 burgers, bij wien zij in het kwartier zijn (...)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 24
Scan(s): 25