vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 20


forward

 

Februari 1814

in brand. Verders deserteerden in den afgeloopen nacht 6 douanen en hedenmorgen 3 boeren en 3 span paarden, welke bezig waren boomen te sleepen. Vervolgens werden de op gisteren gemaakte 13 gevangenen op de zelfde voorwaarden als de vorigen in vrijheid gesteld.

1 Maart. Heden werd de opperste vee- en hooi-dief op ’t singel van Simon Ritzes, alwaar men bezig was alles tot op het kleinste vruchtboompje om te hakken, door een van de Nat.Garde bij de kraag gepakt en als gevangene met hem meegevoerd. Vervolgens ontstond er hier hedenavond een allerverschrikkelijkste brand in het huis van Cornelis Gransbergen, die een ieder voor noodlottige gevolgen deed vreezen, doch gelukkig door de activiteit der burgerij, dewijl een ieder er het zijne toe bijdroeg en met behulp eener goed brandspuit werd dezelve zonder verdere gevolgen gestuit, evenwel is al het interieure in gemeld huis verbrand. De Franschen, altijd bereid, hoe ongelukkig of onschuldig eene zaak ook moge zijn, dezelve altijd in een kwaad daglicht te stellen, lieten in dit geval ook niet na hunne lage zielen ten toon te spreiden, door te zeggen dat deze brand met opzet door de burgerij was aangestoken, teneinde de belegeraars daardoor eene gunstige gelegenheid tot het nemen dezer vesting te verschaffen, niettegenstaande zij ten volle overtuigd waren, dat deze brand door een Fransche Hoed, in gemeld huis geëmbilletteerd zijnde, veroorzaakt was. De geheele bezetting was onder de wapenen en op de wallen.

2 Woensdag. Heden niets voorgevallen.

3 Donderdag. Met het aanbreken van den dag deed het grootste gedeelte dezer bezetting, zijnde 5 á 600 man, een uitval, waarop men al spoedig een verschrikkelijk kanon- en musketvuur hoorde, zijnde tusschen Tuikwert en Delfzijl, hetwel zich allengskens verder verspreidde totaan het dorp Amsweer, alwaar de attaque allehevigst werd waarop echter de belegeraars, die aldaar niet zoo sterk geposteerd waren, voor de overmacht hebben moeten bukken en daarop uit het dorp hebben moeten retireren, waardoor de Franschen 1 kapiteit der Nat. Garde, zijnde de heer .... v.Bolhuis van Groningen, benevens 10 man der Holl.Landwehr als gevangenen en twee stukke kanonnen in handen vielen en alhier, nadat het gevecht ca.3 uren had geduurd, binnen gebracht werden.

4 Vrijdag stelde men twee der op gisteren alhier binnen gebragte gevangenen weder in vrijheid. Verder deserteerden 2 gens-d’armes, 1 kanonnier en 1 veteraan. Vervolgens vertrok hier 1 Parlementair naar Appingedam en eindelijk werd nog heden geproclameerd, dat het aan ieder ingezeten, zoo hier als te Farmsum, verboden werd hun (...)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 22
Scan(s): 23