vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 11


forward

 

1 Januari 1814

1 Zaterdag was een donkere nieuwjaarsdag; des middags ten 12 ure werd door de Maire aan alle in deze haven liggende schepen gelast binnen 24 uren hunne masten uit te ligten of te kappen. Omstreeks 2 ure was er eene groote beweging onder het militair en een oogenblik daarna was alles onder ’t geweer. Tegen den avond hoorde men sterk schieten bij de buitenwacht, op onze boerderij.

2 Zondag bragt men de beesten, eenige mondbehoeften, alsmede eenige wagens met turn van de Farmsummer roggemolen, toebehoorende aan C.J.Borst, welke dezelve vooraf met zijne vrouw en kinderen verlaten had, alhier binnen.

3 Maandag hoorde men eenige geweerschoten bij de buitenwacht te Farmsum. Vervolgens loste men een stuk kanon op 3 man, welke langs den dijk kwamen aanrijden.

Dinsdag 4 en Woensdag 5 viel er niets bijzonders voor.

6 Donderdag. Heden werden op order van den directeur Lebel 28 stuks zwake eiken boomen van onze werf zonder bon of taxatie afgehaald.

7 Vrijdag zag men des morgens 1 kof in het gaatje ten anker liggen, waarop men alhier van de wal 3 kanonschoten deed. Vervolgens zond men twee sloepen met gewapende manschappen op dezelve af, doch de kof, deselve op eenigen afstand genaderd ziende, ligte zijn anker en dreef verder op naar boven, waarop de sloepen direct naar hier terug keerden. Des middags ging genoemd schip onder bedekking van 1 kanonneerboot weder naar beneden, doch door tegenwind keerden deselve tegen den avond weder terug.

8 Zaterdag werd gemelde kof onder geleide van 2 canonneerbooten en 2 lang-boots naar beneden gebragt.

9 Zondag zag men de 3de Brik en 1 galjas naar de Knock opzeilen en deserteerde een in requisitie zijnde boer met zijne twee paarden.

10 Maandag. De op gisteren binnen gekomen galjas was den vorigen nacht een geheel eind door het ijs weggeschoven; doch heden morgen zag men hem reeds weder naar de Emder wal opwerken.

11 Dinsdag vielen er eenige schoten bij de buitenwacht. Heden en voorgaande dagen was men druk bezig met het sloopen der huizen tusschen hier en de Farmsummer kerk, onder dewelke zich ook twee groote gebouwen, ieder van 8 kamers, strekkende tot woning der scheepstimmerknechts van onze werf "Concordia", bevinden; zijnde het eene getaxeerd op ƒ. 4000.00ct en het andere op ƒ 2800.00ct, waarvan acten van taxatie door de heeren J.P.Vos en J.de Vries opgemaakt en bij den commissaris van oorlog ingeleverd. Ook werd heden van onze werf al het hout, turf en gereedschap enz. weggehaald.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 13
Scan(s): 14