vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 147

forward
Maker: Jan Knappert (1836-1893)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 147  

Aan Dr. A. Rutgers van der Loeff


Op den dag Uwer gouden bruiloft verlevendigt zich bij Uwe vrienden de herinnering van alles, wat Gij voor hen en voor zoovelen zijt geweest. Onder de menigte dergenen, die met een gevoel van verplichting tot U komen en U een woord van ware hoogachting en oprechte vriendschap wijden, mag ik geenszinds de laatste zijn. Wat Gij voor het godsdienstonderwijs hebt gedaan, kwam mij reeds in mijne jeugd ten goede, als student mocht ik Uwe belangstelling en welwillendheid, als ambtgenoot Uwen raad en Uwe hulp ondervinden. Als voor mij is Uw leven voor velen geweest; een leven der vurigste toewijding, de hoogste werkzaamheid, der krachtigste volharding. De halve eeuw, aan de zijde Uwer beminde Echtgenoote gesleten, is ten zegen geworden voor kerk en maatschappij. U zij thans allerhulde en aller dank.


Amsterdam Januari 1885J. Knappert

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 147