vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 142

forward
Maker: Johannes Antonie Kaub (1816-1894)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 142  

S-Hertogenbosch Januari 1885

Hooggeachte vriend,

Bij een zoo zeldzaam feest, Uw Gouden Huwelijksfeest, dat gij eerstdaags hoopt te vieren, zult ge ongetwijfeld van uw uitgebreiden familie en vriendenkring warme betuigingen vandeelneming ontvangen. Ook ik mag als oud vriend niet achterwege blijven. U en Uw Echtgenoot van harte geluk te wenschen! Ik zeg als oud Vriend, immers onze kennismaking dateert al van jaren herwaarts. Onwillekeurig komen mij in herinnering onze aangename bijeenkomsten ten huize van wijlen Uwen Waarden Broeder M.M. Schim van der Loeff met de ook reeds ontslapenen vrienden P. Muller en G.H. van der Schuit; hoe menig genoegelijk uur hebben wij daar onder uwe wijze lessen en inzichten in godsdienstig en maatschappelijk leren doorgebragt.
Nadere aanraking gaf dat ook in het Hoofdbestuur van Christelijk Hulpbetoon en vooral in de commissie tot Kerkstichting in Helenaveen, waarvan gij het Hoofd en de Ziel waart. Uw onvermoeiden ijver voor deze zaak heeft een gunstige uitslag gehad; immers 3 Nov. 1867 werd door U de Kerk in het Helenaveen ingewijd en de volledige stichting der eerste Nieuwe Protestantsche Gemeente in Noord Brabant zedert het sluiten van den vrede van Munster in 1648, door overdragt van Kerk, Pastorie en aanhooren, aan de nieuwe gemeente te Helenaveen op 21 Aug. 1870, zette de kroon op uw werk.
Mogen deze herinneringen u aangenaam zijn en neem de verzekering aan van de warme belangstelling van Uwe Eerw. D en Ds & vriend

J A Kaub


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 142