vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 138

forward
Maker: Wessel Scheffer (1823-1904)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 138  

Philippus van Macedonië ontving op één en dezelfden dag drie blijde tijdingen: Dat hij in de Olympische spelen de zege behaald, dat één zijner legerhoofden eenen veldslag gewonnen, en dat zijne gemalin hem eenen zoon geschonken had. Toen hief hij de handen ten hemel en bad hij om eene matige bezoeking, als tegenwicht tegen zooveel zegen. Aan deze koning doet gij mij denken, waardige jubilaris, nu gij eenen dag beleeft waaraan ook voor u het gevoel van een drievoudig geluk verbonden is. Hoe gelukkig zijt gij geweest in uwe betrekking; hoe gelukkig geworden in uwe kinderen; hoe gelukkig bovendien in het voortdurend bezit van haar, die u steeds getrouw met al de liefde van haar hart ter zijde stond! Is de bezoeking voor u niet uitgebleven, dan was zij immers eene matige, misschien ook een heilzaam tegenwicht tegen zooveel goeds als u restte. Waarlijk, uw levenslot is wel geschikt om zelfs een hardnekkige pessimist tot nadenken te brengen. Geniet met de uwen nog lang de rijke dankenstof, die uw gouden-bruiloftsdag u oplevert.


2 Febr. 1885W. Scheffer    

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 138