vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 135

forward
Maker: Egbert Johannes Wernhard Koch (±1828-1895)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 135  

dien, wat zou ik kunnen zeggen dat niet reeds duizendmaal beter door anderen gezegd was! Misschien ware dan zwijgen nog maar het beste.. Een warmen krachtigen handdruk zouden echter mijne oude en hooggeachte vrienden niet weigeren, en deze zou dan van mij aldus kunnen vertolkt worden;

Lieve, trouwe, gelukkige meer dan rijkgezegende menschen! Gij hebt veel te danken, heel veel! - maar er zijn er ook die U veel hebben te danken. Tot hun getal behoor ik: Gij hebt mij doen zien dat er nog iets anders is dan veel geld, en, volgens zeker mij nog altijd vreemd systeem, m??r twee kinderen, dat geluk en zegen kan aanbrengen in onze woningen. Waar liefde woont en levensmoed wordt gevonden; waar kennis gepaard gaat met vroomheid, waar eenvoud is en huisselijkheid, daar is licht, liefde en vrede.- Daar wordt niet over het twaalftal kinderen gezucht, maar ieder jonggeborene verhoogd daar het geluk.- Zulke gezinnen kweeken burgers voor het godsrijk en, zonder dat ze 't weten, gaat er licht en liefde levenskracht en levensmoed van hen uit in de harten dergenen, die, zij 't ook maar als gasten, mede hebben aangezeten aan hunnen gullen huisselijken disch!

MiddelburgDat deze dingen alzoo zijn, erkent dankbaar ook geleerd en ondervonden te hebben in aanraking met het hooggewaardeerde
Gouden bruidspaar
hun hoogachtende vriend
E.J. Koch

Deze bijdrage begint op de vorige pagina.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 135