vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 130

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 130  
Voorzeker, gij hebt reden om te danken
Gelukkig echtpaar! dat op dezen dag,
Omringd van zooveel kroost en kind’ren van uw kind’ren
Een nameloos gevoel van weelde smaken mag.

Wij deelen in die vreugde met al uw vrienden;
Voor ons ook is tot danken rijke stof;
Gij beiden hebt in ’t harte van ons beide
U zelven steeds bereid den allerhoogsten lof.

Uw vriendelijke woning stond steeds open
Voor mijne vrouw, van hare jeugd af aan,
Aan U, den bruidegom! dankt zij hare eerste schreden
Op ’t moeilijk pad der godsvrucht schoone baan.

En toen vĂ³or bijna vijf en twintig jaren,
Mijn weg als leeraar herwaarts werd geleid,
Waart gij mijn steun, mijn hulp, mijn altijd trouwe raadsman,
En heeft heel uw gezin door vriendschap mij verblijd.

Daarom verheugen we ons van heeler harte
In ’t heuglijk gouden feest, dat gij nu vieren moogt;
En worde U het genot, zoo onuitspreek’lijk heerlijk
Door ’t warme vriendenhart nog rijkelijk verhoogd!

Blijft samen altijd jong, al klimmen ook de jaren,
Dat niets uw levenszon verduist’re, u bedroev’...
Ons welt de wensch uit ’t hart: ( en God verhoor die bede )
Lang leve met hun kroost het echtpaar van der Loeff!

Leiden 2 februari 1885J Lokagen[?]
en echtgenoote

Note: Het is niet duidelijk wie
de maker van deze pagina is

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 130