vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 111

forward
Maker: Jakob Carel van de Velde (1820-1896)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 111  

Aan de Eerwaarde loverende[?] Heer
Doctor Abraham Rutgers van der Loeff en
Vrouwe Romelia van der Tuuk, ter gelegenheid
van Hids[?] gouden huwelijksfeest, 2 Februari 1885.


Vijftig jaren, rijk aan ervaringen van allerlei, ook voorzeker van droevigen aard, rijk aan trouw, aan werkzaamheid, aan eer en roem en zegen! Ontvangt bij de heilwenschen van Zonen en Dochteren en bloed- en geestverwanten, van mannen en vrouwen van betekenis in den lande, ook de dankbare hulde van den nu haast 65 jarige Jacob, die als huisvriend en ik mag er bij voegen: als discipel, een gedeelte van de korte maar belangrijke Zutphensche periode, harer familie en kerkgeschiedenis mocht meeleven. Het voorrecht van Uwen omgang en invloed te hebben genoten, waardeer ik tot op de huidige dag. En, heb ik niet opgehouden, hare steeds te gedenken in liefde en als van verre deel te nemen in Uw lot, aangenaam en vereerd dat ’t voor mij herhaaldelijk de ondervinding te mogen hebben van Uw hartelijke belangstelling.
   Dat liefelijke herinnering, doemen uit dat tijdperk, 6 oct.1844- maart 1846 toen ik naar Borne vertrok, voor mijnen geest op! kan ’t hier niet ingepast en schonk een albumblad er plaats en ruimte toe, ik haalde op van de groote tuin-kamer, tevens huisvertrek, mama met den toen jongsten, of was het Truitje[?], op haer schoot, terwijl de 3 oudsten joelden en stoeiden en speelden... Pa, met zijn lekker pijpje, lichte baai, zonder hinder bezig was een verhandeling of preek te stellen. En dan kwamen er preeken voor den dag als zijn die over Dter X111 13e [?]; van de gezelschapskamer op riciphis[?] dag, Jacob, klonk het dan, eer de lui er waren, ”werp maar eens een balletje op, anders gaat ’t over koetjes en kalfjes„ de tuin palen ten[?] ; Avondpartijtjes met de couzijn en hun vrouwen, hamserlo[?], Krans, een ware leerschool; Minnelijke twistgesprekken met Grootmoeder, die ’t ook niet schuwde; de kerk bovenal, de zulke, bezielde Theologische-religieuze vertogen, overredend, overtuigend, tintelend van vuur en geest, (…)

Deze pagina hoort bij de volgende pagina.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 111