vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 98

forward
Maker: Rudolph Pabus Cleveringa (1822-1900)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 98   Vergunt ons een kort bijschrift bij deze photographie.
Uwe herinnering raadplegende, ziet Gij vóór U een gezicht op Appingedam, voorstellende de oude aanlegplaats van barges en stoombooten.
Moge dit gezicht vele aangenaame en vriendelijke gewaarwordingen in U wekken of verlevendigen, nu uw gouden huwelijksfeest de oude dagen voor Uwen geest terugroept.
Hoe dikwijls stond op die plek een geliefde bloedverwant of vriend om U bij uwe aankomst met een hartelijk "welkom" te begroeten! Hoe dikwijls ontvingt Ge daar bij uw vertrek een warme handdruk tot afscheid!
Hoor hoe menigeen, die zich tot u getrokken of aan u gebonden gevoelde, was uwe komst en uw verblijf in ons midden een bron van stichting en leering, een nauwer toehalen van oude vriendschapsbanden!
Moge, zoo dikwijls Uw oog op dit plaatje valt, het U herinneren aan de dankbare harten van trouwe vrienden van welke velen helaas! niet meer zijn. U herinneren aan de vele nog levende vrienden en vereerders, die dit stadje blijft tellen en daaronder ook aan uwe
heilwenschende vrienden


Appingedam den 2 February 1885

Deze bijdrage begint op de vorige pagina.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 098