vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 66

forward
Maker: Gepke Johanna Verschuir (1830-1887)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 66  
Echtpaar met uw gouden kroon!
’K wijd aan U dit blad.
Zoo ik zelf de gaaf van dichten had,
Ware ’t wel zoo schoon!

"het is niet goed dat de mensch alléén zij!
Génesis

Hoort! de vog’len zingen, ’t Eerste lied der min
met het koor der vog’len stemmen allen in.
de Veer

Dus koosden vast in ’t Paradijs
De reine kinderzielen, op vrome kunstelóoze wijs.
de Génestet

Waar werd oprechter trouw
Dan tusschen Man en Vrouw
Ter wereld ooit gevonden?
Vondel

En sints ze trouwden met elkaar
Bracht ieder jaar, hun nieuwen húw’lijks zegen.
Zoo wies de kring en was weldra
Geklommen tot een negental!
En bleef het maar bij negen!
Ter Haar

Een kruis met rozen- Is ’s menschen lot
Is ’t rijke leven- Uw gave o God!
de Génestet

Ja! het leven is schoon!
Voor wie dingt naar de kroon
Die de hand van den Christen mag grijpen.
de Génestet

Gods schepping maakt ons harte blij;
En blijft in ’t late herfstgetij
nog geurige bloemen dragen.
Al wordt ge oud, uw hart blijve jong
Het danklied dat uw kindsheid zong,
Klinke in uw najaarsdagen!
Herfstlied uit de Ev. gezangen.

Uwe U zeer liefhebbende Nicht Johanna
Folkersma-Verschuir


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 066